Příloha I. ke smlouvě o poskytování služby
č. 2018 . . . . .

Specifikace služby

Smluvní strany:

Společnost:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Odběratel“)

a

Společnost: EPMS, s.r.o.
IČ: 26751038
DIČ: CZ26751038
(dále jen „Dodavatel“)


Odběratel bude používat služby Dodavatele v tomto rozsahu a za těchto podmínek:

Odesílání SMS

1.   Odběratel bude zasílat SMS zprávy svým zákazníkům. Cena těchto SMS zpráv, kterou hradí Odběratel, je uvedena v příloze č. II "Specifikace cen".

2.   Odběratel se zavazuje neodesílat s využitím systémů Dodavatele nevyžádané SMS zprávy nebo nevyžádaná sdělení v jiné podobě než je SMS.

3.   Odběratel se zavazuje předkládat Dodavateli ke schválení písemně úplný popis plánovaného využití Služby Dodavatele. Dohodnou-li se smluvní strany na jiném způsobu schvalování využití Služby, musí jít vždy o písemnou formu nebo elektronickou formu komunikace, kterou bude Dodavatel archivovat.

4.   Maximální počet odeslaných SMS zpráv touto službou na jedno telefonní číslo za jeden měsíc je omezen na 100. Maximální počet odeslaných SMS zpráv touto Službou za jeden měsíc je omezen na 5000. Toto omezení může Dodavatel změnit či zrušit.

5.   Dodavatel je oprávněn kdykoli provádět kontrolu odesílaných SMS zpráv. V případě zjištění porušení této smlouvy je Dodavatel oprávněn poskytování Služby okamžitě zastavit.

6.   Zprávy zaslané touto službou budou uživatelům doručeny ze speciálního telefonního čísla, národního telefonního čísla, případně jiného telefonního čísla. Dodavatel si vyhrazuje právo toto číslo změnit bez předchozího upozornění Odběratele. V případě národního telefonního čísla se Dodavatel zavazuje oznámit změnu telefonního čísla 15 dní předem.

7.   Dodavatel tuto službu poskytuje po celých balíčcích, přičemž počet SMS v balíčku si určuje Odběratel. Odběratel se zavazuje zaplatit celý balíček bez ohledu na to, zda využil všechny SMS obsažené v balíčku. V jednom měsíci je možné využít jeden balíček a změnu velikosti balíčku je možné provést vždy od následujícího měsíce. SMS odeslané nad rámec balíčku jsou zpoplatněny dle přílohy č. II.

 

 

 

 

priloha1_sluzba_smssend / V 5 / 1.4.2017