Smlouva o poskytování služby
č. 2018 . . . . .

(Smlouva se řídí ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění)


Smlouvu uzavírají níže uvedené strany:

Společnost:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Jejímž jménem jedná
(dále jen „Odběratel“)

a

Společnost: EPMS, s.r.o.
se sídlem: Ke Koulce 646/2, 15000 Praha 5, Česká Republika
IČ: 26751038
DIČ: CZ26751038
Bank. spojení: 1122927001/5500, Raiffeisenbank a.s.
Vedena u: Městský soud v Praze, spisová značka C 91425
Jejímž jménem jedná Radek Mach na základě plné moci jednatele společnosti
(dále jen „Dodavatel“)


Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených v této smlouvě a s úmyslem být touto smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění smlouvy:

1. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek Dodavatele poskytovat Odběrateli službu dle přílohy I. této smlouvy (dále jen „Služba“) koncovým zákazníkům (dále jen „Uživatelé“) a dále závazek Odběratele zaplatit Dodavateli odměnu podle článku 2 této smlouvy a jejích příloh.

 

2. Odměna Dodavatele

a)   Odběratel se zavazuje zaplatit Dodavateli za Službu podle této smlouvy odměnu. Výše této odměny bude vyčíslena v přílohách II. této smlouvy, které se okamžikem jejího podpisu stává nedílnou součástí této smlouvy.

b)   Přílohy této smlouvy, nazvané „Specifikace cen“, obsahují tarifní ceny za odeslání zpráv Uživatelům. Dále budou v přílohách vyčísleny objemové bonusy Dodavatele (dále jen „Bonus“) a také veškeré případné poplatky vybírané v souladu s touto smlouvou.

 

3. Platební podmínky

a)   Dodavatel zajistí Odběrateli statistické přehledy transakcí v reálném čase na svých internetových stránkách (dále jen „Statistika“). Statistika má informativní charakter a nezahrnuje poplatky ani Bonusy.

b)   Nejpozději do 15. dne každého kalendářního měsíce, pokud není v přílohách stanoveno jinak, doručí Dodavatel Odběrateli vyúčtování veškerých transakcí uskutečněných za předcházející kalendářní měsíc (dále jen „Vyúčtování“) v rámci plnění této smlouvy. Odběratel provede kontrolu Vyúčtování, a pokud do 5 dnů nevyjádří nesouhlas, Vyúčtování se považuje za odsouhlasené. Za doručení se považuje vystavení Vyúčtování na internetových stránkách a/nebo zaslání elektronickou poštou.

c)   Na základě Vyúčtování vystaví Dodavatel k tíži Odběratele fakturu a to se splatností 15 dnů, není-li v přílohách uvedeno jinak. Ke všem platbám bude vždy vyměřena DPH v zákonné výši. Připadá-li den splatnosti na státní svátek nebo den pracovního volna, bere se pro účely prodlení nejbližší další pracovní den.

d)   Pokud by bylo pozastaveno poskytování Služby Dodavatelem z důvodů porušení smluvních povinností dle odstavce b) článku 8, je Dodavatel oprávněn požadovat po Odběrateli poplatek za obnovu poskytování Služby ve výši 500 Kč včetně DPH nebo 20 Eur včetně DPH.

e)   Pohledávky Dodavatele může Odběratel kompenzovat pouze svými nespornými, Dodavatelem uznanými, protipohledávkami.

f)   Ocitne-li se Odběratel v prodlení s plněním závazků podle této smlouvy delším než 15 dnů, je Dodavatel oprávněn zaslat Odběrateli upomínku, popřípadě upomínky o zaplacení dlužné částky s uvedením náhradního termínu plnění. Odběratel se zavazuje uhradit náklady na vystavení a zaslání každé takové upomínky ve výši 50 Kč bez DPH. Odběratel se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s případným vymáháním pohledávky Dodavatele za Odběratelem. Dále je Dodavatel oprávněn účtovat Odběrateli ode dne následujícího po vzniku prodlení až do dne úhrady dlužné částky úrok z prodlení ve výši 0,1% denně z původní dlužné částky.

g)   Odběratel je povinen uhradit Dodavateli na jeho bankovní účet poplatek za zřízení Služby ve výši 500 Kč včetně DPH nebo 20 Eur včetně DPH, a to do 7 dní ode dne podpisu této smlouvy a vystavení faktury Dodavatelem Odběrateli.

h)   V případě změny právní formy Odběratele nebo jeho obchodního jména se poplatek dle bodu g) tohoto článku neplatí.

i)   Při převodu stávajícího Projektu od jiného provozovatele platí Odběratel náklady spojené s převodem ve výši 100 Kč bez DPH nebo 4 Eur bez DPH za každý takový převod. Tato částka se započte v prvním vyúčtování Služeb. Poplatek dle bodu g) tohoto článku se v takovém případě neplatí.

 

4. Práva a povinnosti Dodavatele

a)   Dodavatel se zavazuje poskytnout Odběrateli na jeho žádost veškerou nutnou součinnost při implementaci systému Xpay.CZ a při jeho provozu, a to v rozsahu obvyklém. Za rozsah nad obvyklý rámec se považují zejména programátorské práce, analytické a poradenské činnosti.

b)   Dodavatel se zavazuje, že zajistí provoz systému Xpay.CZ, a to včetně veškerého potřebného HW a SW vybavení. Časová dostupnost služeb poskytovaných odběrateli nesmí v průběhu kalendářního měsíce klesnout pod hodnotu 99,90%.

c)   Dodavatel se zavazuje zpřístupnit Statistiku Odběrateli. Příslušnou adresu internetové stránky a přístupové údaje Dodavatel sdělí Odběrateli ihned poté, co započne plnění na základě této smlouvy.

d)   Dodavatel se zavazuje udržovat své technické řešení v takovém technickém a provozním stavu, aby bylo dosahováno obvyklé kvality poskytovaných služeb a u služeb telekomunikačního charakteru s využitím sítě GSM, případně jiných standardů pro telekomunikační sítě, kvality stanovené normami GSM a garantované mobilními operátory.

e)   Dodavatel se zavazuje odstraňovat závady vzniklé v technickém řešení co nejdříve, bude-li to technicky možné do 48 hodin. Stejně bude Dodavatel postupovat i v případech, kdy je závada způsobena důsledky působení okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu obchodního zákoníku (vyšší moc).

f)   Dodavatel je dále oprávněn zastavit poskytování Služby v následujících případech:

-   kdy je text odesílaných zpráv v rozporu s platným právním řádem státu, na jehož území je poskytován,

-   kdy je text odesílaných zpráv v rozporu s podmínkami poskytování služeb obchodních partnerů Dodavatele nebo jiných nenahraditelných dodavatelů služeb, které Dodavatel využije v rámci plnění svého závazku podle této smlouvy,

-   kdy Odběratel neplní své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy,

-   porušení ustanovení dle odstavce b) článku 8,

-   porušení specifikace a podmínek Služby dle příloh I.

g)   Dodavatel je oprávněn změnit podstatné technické parametry poskytované Služby, pokud taková změna bude důsledkem podstatných změn technických parametrů služby poskytované Dodavateli ze strany jeho obchodních partnerů nebo jiného nenahraditelného dodavatele služeb, jehož služeb využije Dodavatel v rámci plnění svého závazku podle této smlouvy nebo důsledkem nevyhnutelných technologických změn k zajištění stejné nebo vyšší kvality poskytované Služby.

 

5. Práva a povinnosti Odběratele

a)   Odběratel je povinen implementovat systém Xpay.CZ, v souladu s technickou dokumentací, jejíž aktuální verzi lze stáhnout na webových stránkách www.xpay.cz, a to ve lhůtě 3 kalendářních měsíců ode dne podpisu této smlouvy. K tomuto je oprávněn si vyžádat součinnost Dodavatele a to v rozsahu obvyklém dle odstavce a) článku 4.

b)   Odběratel se zavazuje využívat Služby podle této smlouvy v souladu s platným právním řádem České republiky, dobrými mravy, všeobecně uznávanými normami společnosti a touto smlouvou.

c)   Odběratel se zavazuje, že nebude využívat Službu, pokud nebylo toto využití řádně schváleno Dodavatelem. Za řádné schválení se považuje písemný výslovný souhlas Dodavatele.

d)   Odběratel se zavazuje neodesílat s využitím systémů Dodavatele nevyžádané SMS zprávy nebo nevyžádaná sdělení v jiné podobě než je SMS.

 

6. Důvěrné informace

Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, data a skutečnosti (dále jen “Informace”), které se dozví v průběhu své spolupráce, budou udržovat v tajnosti a zacházet s nimi jako s utajovanými, a to i v průběhu dvou let po skončení platnosti této smlouvy. Výjimkou jsou Informace, které

a)   jsou nebo se stanou veřejně známými jinak než v důsledku zveřejnění kteroukoliv smluvní stranou této smlouvy,

b)   byly druhé smluvní straně známy jako neutajované dříve, než byly sděleny stranou, které utajované Informace náleží,

c)   bude nutné sdělit třetí osobě v rozsahu nezbytně nutném k plnění této smlouvy za podmínky, že tato třetí osoba bude zavázána utajovat Informace ve stejném rozsahu jako strana, která jí Informace sděluje.

 

7. Ochrana osobních údajů

a)   Smluvní strany této smlouvy jsou povinny postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

b)   Odběratel je povinen přijmout taková opatření (personálního, technického a organizačního charakteru), aby při jakémkoli nakládání s osobními údaji Uživatelů podle této smlouvy nemohlo dojít k neoprávněnému či nahodilému přístupu k jakýmkoliv jiným údajům o Uživatelích, které mají povahu osobních údajů, a jde-li o mobilní telefonní čísla nebo emailové adresy, k neoprávněným přenosům mobilních telefonních čísel nebo emailových adres, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Tato povinnost Odběratele trvá i po skončení této smlouvy.

c)   Dodavatel je povinen přijmout taková opatření (personálního, technického a organizačního charakteru), aby při jakémkoli nakládání s osobními údaji Uživatelů podle této smlouvy nemohlo dojít k neoprávněnému či nahodilému přístupu k jakýmkoliv jiným údajům o Uživatelích, které mají povahu osobních údajů, a jde-li o mobilní telefonní čísla nebo emailové adresy, k neoprávněným přenosům mobilních telefonních čísel nebo emailových adres, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Tato povinnost Dodavatele trvá i po skončení této smlouvy.

 

8. Sankční ujednání a náhrada škody

a)   Poruší-li některá ze smluvních stran povinnost z tohoto závazkového vztahu a druhé smluvní straně vznikne tímto porušením škoda, vzniká straně poškozené nárok na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 2913 a následujících občanského zákoníku v platném znění.

b)   Pokud by Odběratel porušil některou z těchto svých smluvních povinností a v rozporu s touto smlouvou:

-   odesílal při využití Služby nevyžádaná sdělení formou SMS či emailů,

-   zneužil osobní údaje Uživatelů nebo je poskytl třetí osobě dle odstavce c) článku 7,

-   porušil specifikace a podmínky Služby uvedené v přílohách č. I,

je Dodavatel oprávněn okamžitě přerušit poskytování služeb, pozastavit výplatu všech plateb vůči Odběrateli a požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Dodavatele na náhradu škody, zejména pak na skutečně zaplacené pokuty obchodním partnerům nebo nenahraditelným dodavatelům.

c)   Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou v důsledku porušení právních povinností, které nejsou uvedeny v této smlouvě, pouze pokud k takovému porušení došlo hrubou nedbalostí zaměstnanců Dodavatele.

d)   Dodavatel neodpovídá za:

-   škodu, která vznikne v důsledku poruchy, opravy nebo údržby sítí externích partnerů vč. mobilních operátorů, nebo jiného nenahraditelného dodavatele služeb Dodavatele,

-   ušlý zisk,

-   škodu, která vznikne v důsledku omezení nebo zastavení poskytování služeb vzniklým na základě omezení nebo zastavení poskytování služeb ze strany obchodních partnerů vč. mobilních operátorů nebo jiného nenahraditelného dodavatele služeb Dodavatele, například v důsledku stávky, lokálního výpadku elektrického proudu, lokálního výpadku počítačové sítě internet, teroristického útoku, živelných pohrom, jiných krizových situací a podobně,

e)   Odběratel neodpovídá za:

-   škodu, která vznikne v důsledku poruchy, opravy nebo údržby sítí externích partnerů vč. mobilních operátorů, nebo jiného nenahraditelného dodavatele služeb Odběratele,

-   ušlý zisk,

-   škodu, která vznikne v důsledku omezení nebo zastavení poskytování služeb vzniklým na základě omezení nebo zastavení poskytování služeb ze strany obchodních partnerů vč. mobilních operátorů nebo jiného nenahraditelného dodavatele služeb Odběratele, například v důsledku stávky, lokálního výpadku elektrického proudu, lokálního výpadku počítačové sítě internet, teroristického útoku, živelných pohrom, jiných krizových situací a podobně,

 

9. Komunikace smluvních stran

a)   Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě stanoveno jinak, budou všechna oznámení, informace, pokyny, sdělení, stížnosti, žádosti, jakož i další dokumenty pro účely této smlouvy, předávat následujícím kontaktním osobám/místům:

Dodavatel:

EPMS, s.r.o.
Ke Koulce 646/2
15000 Praha 5
Česká Republika
Kontakt pro věci smluvní a obchodní:
Radek Mach
email: radek.mach@epms.cz
tel.: +420777598263
Kontakt pro věci technické a provozní:
Martin Červený
email: martin.cerveny@epms.cz
tel.: +420608736383

Odběratel:
tel.:
fax:
Kontakt pro věci smluvní a obchodní:

email:
tel.:
Kontakt pro věci technické a provozní:

email:
tel.:

b)   Kontakt pro věci technické a provozní slouží i pro oznamování plánovaných i neplánovaných odstávek a přerušení poskytování Služby.

 

10. Účinnost smlouvy

a)   Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta se začíná počítat od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla doručena výpověď smlouvy.

b)   Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit za podmínek § 2001 občanského zákoníku.

c)   Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

-   dostala-li se některá ze smluvních stran do prodlení se svými platebními závazky, kdy toto prodlení představuje podstatné porušení smlouvy dle ustanovení §2002 občanského zákoníku, takže dodržování smlouvy nelze od druhé strany spravedlivě požadovat,

-   jedná-li některá ze smluvních stran v rozporu s články 3, 4 a 5 této smlouvy, a to i přes výzvu druhé smluvní strany k dodržování ustanovení této smlouvy.

d)   Smluvní strany jsou dále oprávněny odstoupit od smlouvy v těchto případech:

-   pokud důvody vyšší moci brání některé smluvní straně v plnění jejich závazků po dobu delší než šest měsíců,

-   pokud proti některé ze smluvních stran bylo zahájeno insolvenční řízení.

e)   Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem nebo jinak prokazatelně doručeno druhé smluvní straně.

f)   Kromě odstoupení od smlouvy má Dodavatel právo okamžitě přerušit poskytování Služby v případě, že Odběratel porušuje některý z obsahových nebo kvalitativních požadavků definovaných touto smlouvou. Toto přerušení může trvat až do úplného odstranění všech nedostatků.

 

11. Neplatná ustanovení (nulita)

Pokud některá ustanovení této smlouvy pozbudou platnosti a účinnosti, nebo se stanou z právních důvodů neproveditelnými, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy ani platnost a účinnost celé smlouvy. Smluvní strany se v tomto případě dohodnou tak, že dotyčné ustanovení bude nahrazeno právně účinným a platným ujednáním, jež bude hospodářsky pokud možno rovnocenné.

 

12. Právo a soudní příslušnost

a)   Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

b)   Vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

 

13. Společná a závěrečná ustanovení

a)   Smluvní strany se dohodly, že pro podepisování smluv, dodatků a příloh budou používat elektronický podpis s ověřením identity smluvní strany pomocí zprávy SMS a zprávy na emailovou adresu. Není-li možné identifikovat smluvní stranu pomocí uvedených způsobů, musí zástupce smluvní strany doručit (emailem či poštou) Dodavateli kopii osobního dokladu zástupce smluvní strany oprávněného za ni jednat (občanský průkaz, pas) a kopii dokumentu opravňujícího k podnikání (vypis z obchodního rejstříku, živnostenský list).

b)   Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

c)   Tato smlouva nahrazuje případné dříve uzavřené Smlouvy o poskytování služby mezi Dodavatelem a Odběratelem stejného čísla.

d)   Obě smluvní strany této smlouvy po jejím přečtení shodně prohlašují, že uzavření této smlouvy je projevem jejich svobodné, skutečné a vážné vůle a smlouva nebyla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran.

e)   Tato smlouva obsahuje dále následující přílohy:

-   Příloha I. - Specifikace služeb

-   Příloha II. - Specifikace cen

f)   Veškeré přílohy, změny a změny v přílohách této smlouvy jsou možné pouze formou písemného dodatku. Taková příloha či dodatek se stává nedílnou součástí této smlouvy s platností od data uvedeného na dané příloze či dodatku smlouvy, pokud do tohoto data platnosti nevyjádří Odběratel svůj nesouhlas. Nesouhlas s novou přílohou či dodatkem má za následek ukončení celé smlouvy a ukončení poskytování všech služeb. Nová příloha nebo dodatek je Odběrateli předložen nejméně 7 dnů před začátkem platnosti.

g)   Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a umístěna na webových stránkách Dodavatele.

h)   V případě, že je tato smlouva vyhotovena v jiném než českém jazyce a dojde k rozporu mezi českou verzí a jinou jazykovou verzí, platná je vždy verze v českém jazyce.

 

 

 

 

Odběratel: Dodavatel:
Podpis:
Podpis:
…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………
EPMS, s.r.o.
Radek Mach, na základě plné moci jednatele

 

smlouva_sluzba / V 15 / 1.4.2017