Příloha I. ke smlouvě o zprostředkování
č. 2018 . . . . .

Specifikace služby

Smluvní strany:

Společnost:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Prodejce“)

a

Společnost: EPMS, s.r.o.
IČ: 26751038
DIČ: CZ26751038
(dále jen „Zprostředkovatel“)


Prodejce bude využívat následující služby platebního systému Xpay.CZ v souladu se zde uvedenými specifikacemi:

MTSMS Adult

1.   Prodejce bude poskytovat Uživatelům informace zpoplatněnými SMS zprávami se zvýšeným tarifem (PRSMS MT).

2.   Prodejce je povinen poskytovat Uživateli jím zvolený produkt. Četnost odesílaných zpráv nesmí překročit předem stanovenou mez o které je Uživatel při objednání Služby informován.

3.   Prodejce je povinen zajistit, aby jím poskytované služby byly v souladu s aktuálním zněním Obecných doporučení pro poskytování Premium SMS služeb (tzv. Kodex Premium SMS), které vydává pracovní skupina Asociace provozovatelů mobilních sítí. Aktuální ustanovení kodexu jsou uvedena na internetových stránkách Zprostředkovatele.

4.   Prodejce se zavazuje při komunikaci zpoplatněné služby uvést informaci o ceně služby, informaci o četnosti odesílání zpoplatněných zpráv, informaci o provozovateli platebního systému (o Zprostředkovateli), informaci o technickém provozovateli plateb (spol. AGMO) a odkaz na technickou podporu služby na straně Zprostředkovatele, příp. Prodejce. Zprostředkovatel poskytne Prodejci kompletní text, který zajistí výše uvedené informování Uživatelů. Prodejce je povinen tento text v nezměněné formě použít.

5.   Před spuštěním plateb musí být Projekt schválen na základě odstavce c) článku 6 smlouvy. Prodejce se zavazuje v případě změny již schváleného obsahu projektu informovat o této skutečnosti Zprostředkovatele minimálně 3 dny předem. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo na opětovné započetí schvalování této změny.

6.   Provize se vyplácí jen z SMS doručených Uživatelům s paušálním tarifem u svého mobilního operátora a Uživatelům s předplaceným tarifem jen za předpokladu, že mají dostatečně vysoký zůstatek předplaceného kreditu. V případě nedostatečného kreditu není zpoplatněná SMS doručena a provize z ní není vyplácena.

7.   Dostupnost služby PRSMS je ze strany mobilních operátorů garantována uživatelům jen v domácí síti daného mobilního operátora. Znamená to, že uživatel v roamingové síti partnerského mobilního operátora nemůže využít služeb PRSMS.

8.   Pouze Uživatelé, kteří mají u svého mobilního operátora korektně aktivovánu a nastavenu službu Premium SMS, mohou tuto službu využívat.

9.   U služby MTSMS není technicky možné provést storno a navrácení finančních prostředků uživateli u již provedené platby, pokud není v příloze II. smlouvy uvedeno jinak.

10.   Provize nemůže být Prodejci vyplacena z plateb, které mobilní operátor označí jako podvodné.

 

 

 

 

 

priloha1_zprostredkovani_mtsmsadult / V 2 / 1.4.2011