Příloha I. ke smlouvě o zprostředkování
č. 2018 . . . . .

Specifikace služby

Smluvní strany:

Společnost:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Prodejce“)

a

Společnost: EPMS, s.r.o.
IČ: 26751038
DIČ: CZ26751038
(dále jen „Zprostředkovatel“)


Prodejce bude využívat následující služby platebního systému Xpay.CZ v souladu se zde uvedenými specifikacemi:

Audiotext

1.   Prodejce bude poskytovat Uživatelům online či offline produkty, za které budou platit formou telefonního hovoru na číslo se zvýšeným tarifem.

2.   Prodejce je povinen poskytnout Uživateli jím zvolený produkt neodkladně poté, co od Zprostředkovatele obdrží dohodnuté potvrzení o úspěšně provedené transakci.

3.   Zprostředkovatel se nezavazuje ani není technicky schopen zamezit Uživatelům, aby na telefonní číslo Zprostředkovatele volali.

4.   Prodejce se zavazuje při komunikaci zpoplatněné služby uvést informaci o ceně služby, informaci o provozovateli projektu (o Prodejci), informaci o provozovateli platebního systému (o Zprostředkovateli), informaci o technickém provozovateli plateb (spol. AGMO CZ) a odkaz na technickou podporu služby na straně Zprostředkovatele, příp. Prodejce. Zprostředkovatel poskytne Prodejci kompletní text, který zajistí výše uvedené informování Uživatelů. Prodejce je povinen tento text v nezměněné formě použít.

5.   Před spuštěním plateb musí být Projekt schválen na základě odstavce c) článku 6 smlouvy.

6.   Prodejce se zavazuje v případě změny již schváleného obsahu projektu informovat o této skutečnosti Zprostředkovatele minimálně 3 dny předem. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo na opětovné schválení této změny.

7.   Dostupnost audiotextové služby je garantována uživatelům jen v dané zemi. Znamená to, že uživatel v roamingové síti nemůže využít audiotextových služeb.

8.   Pouze Uživatelé, kteří nemají blokovány audiotextové služby mohou tuto službu využívat.

9.   Provize nemůže být Prodejci vyplacena z nekorektně provedených plateb, kde nebylo technicky možné identifikovat Prodejce.

10.   U služby Audiotext není technicky možné provést storno a navrácení finančních prostředků uživateli u již provedené platby, pokud není v příloze II. smlouvy uvedeno jinak.

 

 

 

 

 

priloha1_zprostredkovani_call / V 2 / 1.4.2011